Algemene voorwaarden.

1. ALGEMEEN
1.1. Zodra u het inschrijfformulier (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Krav Maga Almere.

2. VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Krav Maga Almere en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Krav Maga Almere en het Lid.
2.2. Krav Maga Almere is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Krav Maga Almere zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Krav Maga Almere te zijn ontvangen.
2.3. Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Overeenkomsten tussen het Lid en Krav Maga Almere kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

3. LIDMAATSCHAP
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij/zij een lidmaatschap aangaat die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde inschrijfdatum.
3.2. Het Lid dient een adreswijziging zo snel mogelijk aan de ledenadministratie door te geven.
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Krav Maga Almere worden overgedragen.
3.4. Het Lid mag trainen in lessen overeenkomstig de op het inschrijfformulier gekozen abonnementsvormen en in de voor zijn of haar niveau aangewezen lessen.

4. LIDMAATSCHAPSGELDEN
4.1. Bij inschrijving is het Lid eenmalig inschrijf- en administratiekosten, het resterende contributiebedrag van de maand van inschrijving en daarna het maandelijkse contributiebedrag verschuldigd aan Innovative Training.
4.2. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.3. Na het invullen van het SEPA machtigingsformulier op het inschrijfformulier wordt de maandelijkse contributie rond de 26e van iedere maand van het op het machtigingsformulier vermelde rekeningnummer geïncasseerd.
4.4. Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt het Lid hiervan schriftelijk via een incassobureau op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld het verschuldigde bedrag binnen twee weken alsnog over te maken. Blijft het Lid alsnog in gebreke, dan worden de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten bij het Lid in rekening gebracht.
4.5. Bij achterstallige betalingen is Krav Maga Almere gerechtigd het Lid de toegang tot het bijwonen van de trainingen te ontzeggen, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
4.6. Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld ongeacht welke reden.
4.7. Indien het Lid de training vroegtijdig verlaat, blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld bestaan.
4.8. Krav Maga Almere is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen en zal het Lid in geval van een prijsverandering daarover berichten.

5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP
5.1. Voor opzegging van het lidmaatschap dient het Lid een schriftelijk opzegformulier in te vullen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit opzegformulier is te verkrijgen bij de receptie en dient één maand van te voren en voor de eerste van de maand ingeleverd te worden bij de receptie.
5.2. Krav Maga Almere mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid zich in de trainingslocatie of in de nabijheid daarvan schuldig maakt aan wangedrag, of op andere wijze door zijn houding en/of optreden opspraak maakt, waardoor de goede naam van Krav Maga Almere kan worden geschaad;
e. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.
5.3. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)
6.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Krav Maga Almere het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 2 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie).
6.2. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Krav Maga Almere – deugdelijk bewijs. Na deze periode wordt de contributie automatisch weer hervat.
6.3. Voor opschorting van het lidmaatschap dient het Lid een schriftelijk opschortingsformulier in te vullen bij de receptie.
6.4. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
6.5. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

7. OPENINGSTIJDEN EN LOCATIES
7.1. Krav Maga Almere behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie(s) waar de trainingen gegeven worden te wijzigen.
7.2. Krav Maga Almere is gesloten op erkende feestdagen, de schoolvakanties en gedurende 4 weken per jaar in de maanden juli en augustus (afhankelijk van de schoolvakanties). Gedurende de vakantie blijft lesgeld verschuldigd en moet er doorbetaald worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Krav Maga Almere en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of ongeval of de gevolgen daarvan, die door deelname aan de trainingen zou kunnen ontstaan.
8.2. Met het tekenen van dit inschrijfformulier verklaart het Lid geen erfelijke of medische aandoeningen te hebben en/of medicijnen te gebruiken die het reactievermogen zodanig beïnvloeden dat een gezondheidsrisico kan ontstaan bij het volgen van de trainingen.
8.3. Alle schade die moedwillig of onachtzaam door het Lid aan de trainingslocatie, het meubilair of het trainingsmateriaal is toegebracht, wordt op kosten van het Lid of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) hersteld.
8.4. Krav Maga Almere is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderzijds vermissing van eigendommen van het Lid.
8.5. De technieken die het Lid tijdens de trainingen aangeleerd krijgt mogen uitsluitend uit noodweer worden toegepast. Krav Maga Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Lid de tijdens de trainingen aangeleerde technieken toepast in situaties die niet als noodweer kunnen worden aangemerkt.